Публічний договір - оферта
на надання послуг

(Умови і правила надання послуг)


Даний документ є Офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Поліс Євген Ігорович (далі по тексту - Виконавець), адресованою необмеженому колу людей, укласти Договір на умовах публічної оферти про надання послуг на нижчевикладених умовах (далі по тексту Договір).

Відповідно до статей 641, 642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником, а Виконавець і Замовник спільно - Сторонами цього договору. Договір має юридичну силу відповідно до Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному сторонами.

У зв'язку з викладеним вище, уважно прочитайте текст даної публічної оферти і ознайомтеся з умовами надання послуг. Якщо Ви НЕ згодні з будь-яким пунктом оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг


1. Терміни, що використовуються в договорі:

1.1. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу осіб укласти цей Договір на певних умовах;

1.2. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://goldros.com.ua/, яка є єдиним джерелом інформування Замовника.

1.3. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти, цього Договору та правил надання послуг. Акцепт може бути здійснений одним із способів, передбачених пунктом 3 цього Договору.

1.4. Замовник - фізична особа, яка прийняла Публічну оферту Виконавця, викладену в цьому Договорі та надала згоду на включення її персональних данихта їх подальшої обробки, до бази персональних даних, що знаходиться у Виконавця. Замовником також вважається особа, уповноважена на здійснення будь-яких дій, пов'язаних з акцептом оферти і виконанням умов Договору. Замовник несе всі ризики пов'язані з уповноваженою особою.

1.5. Звіт по фінансово-кредитному навантаженню - це комплексна правова та фінансова характеристика позичальника, представлена фінансовими і нефінансовими показниками, що дозволяє оцінити його можливість в майбутньому повністю і в строк, розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями перед кредитором, а також визначає ступінь ризику можливого кредитора при наданні позики конкретному позичальнику. Оцінка проводиться за методикою, розробленою ФОП Поліс Є.І. та доступна в інтернет мережі на сайті https://cko.com.ua/ і є інтелектуальною власністю розробника.

1.6. Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене шляхом акцепту даного договору. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;

1.7. обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

1.8. персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;


2. Предмет договору

2.1.Предметом Договору є передача Замовником Виконавцю права обробки, збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення, відчуження, передачі персональних даних третім особам, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, що знаходяться в базі персональних даних Виконавця з метою створення можливості для отримання Замовником, який є власником переданих персональних даних, послуги від третьої особи.

2.2.Обсяг переданих Замовником для обробки Виконавцем персональних даних включає в себе: прізвище, ім’я, по батькові та контактний номер мобільного телефону фізичної (них) особи (іб), сума бажаної позики.

2.3. Послуга Замовнику за цим договором надається Виконавцем безкоштовно.


3. Порядок обробки персональних даних та умови надання послуги

3.1.Обробка персональних даних здійснюється відповідно до типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних згідно з чинним законодавством України, та договорів, укладених між Виконавцем та Замовником,  а також між Виконавцем та третьою особою.

3.2.Обробка персональних даних здійснюється відповідно до мети такої обробки, визначеної даним Договором.

3.3.З метою отримання послуги Виконавця, Замовник заповнює на сайті виконавця запропоновану анкету. Після отримання заявки Замовника, Виконавець перевіряє отриману інформацію та здійснює відповідь на подану заяву шляхом телефонного дзвінка на вказаний Замовником контактний номер мобільного зв’язку.

3.4. Умовою передачі персональних даних Замовника третій особі – суб’єкту господарювання, який здійснює обробку персональних даних фізичної особи з метою сприяння Замовнику у отриманні бажаної послуг, є надання Замовником Виконавцю виписки по фінансово-кредитному навантаженні Замовника, що розроблена Центром кредитної звітності, який можливо отримати на сайті https://cko.com.ua/ або на іншому ресурсі, який розробляє такі звіти.


4. Акцепт договору

4.1. Акцепт оферти створює Договір між Виконавцем і Замовником.

4.2. Приймаючи цей Договір-оферту, Замовник, тим самим, від свого імені та від імені будь-яких інших (уповноважених) осіб, зацікавлених (прямо чи опосередковано) в визначених даним Договором послуг, висловлює свою згоду з тим, що реальні умови не обмежують його законних прав .

4.2.1. При акцепті оферти, Замовник приймає умови Договору в повному обсязі без можливості внесення в них будь-яких змін. 

4.3. Акцепт оферти Замовником здійснюється Згодою Замовника з умовами і правилами надання послуги шляхом проставляння знаку біля посилання на Договір публічної оферти, розміщеного під віконцем «ЗАЯВКА НА КРЕДИТ» на Сайті Виконавця;

4.4. Акцептом оферти є заповнення Замовником розділу «ЗАЯВКА НА КРЕДИТ».


5. Права та обов’язки сторін

5.1. Замовник має право користуватися послугами Виконавця на умовах цього Договору.

5.2. Замовник зобов'язується:

5.2.1. Надавати повну і достовірну інформацію, необхідну для його ідентифікації та складання звіту по фінансово-кредитному навантаженню.

 5.2.2. Не порушувати вимог чинного законодавства, норм моралі та звичаїв ділового обороту і прав Виконавця, не використовувати результати наданих послуг Виконавцем в протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права і законні інтереси Виконавця та / або третіх осіб.

5.2.3. Приймати послуги, надані Виконавцем.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Залучати третіх осіб для надання послуг Замовнику, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги. Передавати інформацію про Замовника та його персональні дані третім особам.

5.3.2. Використовувати надану Замовником інформацію, для цілей цього Договору.

5.3.3. Призупинити надання послуг Замовнику на період перевірки виконання Замовником умов Договору, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Замовником та / або обґрунтованої підозри в порушенні умов зазначеного Договору.

5.3.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши при цьому Замовника листом на електронну пошту або смс-повідомленням, у випадках, якщо:

5.3.4.1. Замовник порушив свої зобов'язання за умовами договору;

5.3.4.2. Замовник використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, шкодить або може зашкодити правам і законним інтересам Виконавця та / або третіх осіб;

5.3.4.3. Надання послуг може спричинити порушення Виконавцем вимог чинного законодавства.

5.3.5. Тимчасово призупинити надання Замовникові послуг за Договором з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на час усунення таких причин.

5.4. Виконавець зобов'язується:

5.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості відповідно до цього Договору.

5.4.2. Надавати Замовнику послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних».


6. Права третіх осіб, яким передані персональні дані Замовника:

6.1. Третя особа, в тому числі суб’єкт господарювання, якому Виконавцем передані персональні дані Замовника, має право:

6.1.1. Використовувати персональні дані в інтересах суб'єкта (Замовника) персональних даних в процесі здійснення діяльності, що не суперечить предмету цього Договору та заявленій меті обробки.

6.1.2. Отримати від Виконавця або Замовника звіт по фінансово-кредитному навантаженні щодо конкретної фізичної особи – власник персональних даних.


7. Відповідальність сторін

7.1. Послуга надається на умовах «як є», у зв'язку з чим Замовнику не даються будь-які гарантії, що Послуга відповідатиме його вимогам; послуги надаватимуться безперервно, швидко, надійно і без помилок;

7.2. Виконавець не несе відповідальність за перерви в наданні Послуг у випадку збоїв програмного забезпечення або обладнання третіх осіб.

7.3. Виконавець не відповідає за призупинення надання Послуг Замовнику на підставі вимоги компетентного державного органу.

7.4. Виконавець не несе відповідальність за перерви в наданні Послуг, пов'язані із заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Виконавця.

7.5. Виконавець не несе відповідальність за функціонування окремих сегментів мережі зв'язку. Виконавець не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу зв'язку.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника у зв'язку з використанням Послуги.

7.7. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності за збитки, завдані Замовнику в результаті користування Послугами, визначеними цією Офертою.

7.8. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії потенційних позикодавців, не встановлює та не впливає на умови надання послуг третіми особами. Виконавець не гарантує виплати коштів третіми особами Замовнику та не дає будь-яких гарантій щодо подальшої співпраці третіх осіб з Замовником.

7.9. Виконавець,  не несе відповідальності перед Замовником, або будь-якою іншою особою, за дії третіх осіб.


8. Форс-мажорні обставини

8.1.Кожна зі сторін звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили, які виникли після підписання Договору і яких не було можливості уникнути або усунути, як то: війна, рішення державних органів, які істотно погіршують умови виконання Договору або унеможливлюють їх виконання повністю або частково; пожежі, повені, землетруси й інші стихійні лиха, технічні аварії з важкими наслідками, епідемії, епізоотії та інші обставини. Сторона, для якої стало неможливим виконання Договору у зв'язку з обставинами непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу Сторону як про настання таких обставин, так і про припинення таких обставин або їх наслідків.

8.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.


9. Загальні положення    

9.1. Зміни та доповнення до даного Договору здійснюються на розсуд Виконавця.

9.2. Сторони мають право в односторонньому порядку розірвати даний договір повідомивши про це іншу сторону завчасно.

9.3. Виконавець за цим договором не гарантує Замовнику отримання бажаної послуги від третіх осіб. Виконавець не гарантує отримання кредиту чи позики Замовником. Виконавець не є кредитором, позичальником чи фінансовою установою. Виконавець не видає кредитів.